AANBEVELING van 18 december 2000

Aanbeveling van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties aan de minister van Justitie betreffende het misbruik van de zwakke toestand van het individu.

Het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties,

Overwegende dat de Parlementaire Onderzoekscommissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers belast met de beleidsvorming ter bestrijding van de illegale praktijken van sekten en van de gevaren van die sekten voor de maatschappij en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen, in haar op 28 april 1997 ingediende verslag de aanbeveling (1) heeft gedaan een nieuwe bepaling in het Strafwetboek in te voeren die ertoe strekt het misbruik van een toestand van zwakheid van een individu te bestraffen;

Overwegende dat die aanbeveling op 7 mei 1997 in plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is goedgekeurd (2);

Vaststellende dat tot op heden de aanbeveling niet in het Belgische positieve recht is omgezet;

Overwegende dat een dergelijke wijziging in het Strafwetboek erop is gericht de belangen te beschermen van de personen die inzonderheid het slachtoffer zijn geworden van schadelijke sektarische organisaties;

Doet aan de minister van Justitie de aanbeveling aan de regering een voorontwerp van wet voor te leggen tot invoeging in het Strafwetboek van bepalingen die erop zijn gericht het misbruik van een toestand van zwakheid te bestraffen.

 

(1) Gedr. St. van de Kamer van Volksvertegenwoordigers - 313/8 - 95 - 96, blz. 224
(2) Gedr. St. van de Kamer van Volksvertegenwoordigers - 313/9 - 95 - 96