AANBEVELING van 25 Oktober 2004

Aanbeveling voor de bescherming van de titel van psychotherapeut.

Het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties,

overwegende dat de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer in haar verslag van april 1997 het gedrag van "sommige personen of groepen die op het vlak van de gezondheid, de voeding en de therapeutische methodes bedrijvig zijn" vergeleek met dat van schadelijke sektarische organisaties zonder evenwel filosofische of religieuze inslag te hebben;

overwegende dat het Centrum op grond van zijn ervaring vaststelt dat een groot aantal van de verzoeken om informatie aan het centrum betrekking hebben op verdachte praktijken van personen die zich voordoen als psychotherapeuten;

overwegende dat de Regering het nodig heeft geacht regels op te stellen voor de toegang tot het uitoefenen van het beroep van psychotherapeut door in de Kamer een ontwerp van wet in te dienen ;

overwegende dat dit ontwerp van wet niet voltooid is;

overwegende dat Frankrijk in augustus 2004 een wet heeft uitgevaardigd die een bepaling bevat op grond waarvan de titel van psychotherapeut wordt beschermd;

overwegende dat het ontbreken van analoge Belgische wetgeving ertoe zou kunnen leiden dat Franse onderdanen die de titel van psychotherapeut niet meer mogen gebruiken, zouden voorstellen hun activiteiten vanuit België uit te oefenen;

beveelt de Regering aan de goedkeuring van een wet tot bescherming van de titel van psychotherapeut als een prioriteit te beschouwen inzake volksgezondheid.

 

(1) Gedr. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 313/7 & 313/8 - 95/96.
(2) Gedr. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 50 2222/001-2224-001.
(3) Artikel 52 van de wet nr. 2004-806 van 9 augustus 2004 betreffende het beleid inzake volksgezondheid.